Greybull

2. Greybull, Wyoming, 1996

Back to America Revised